Pravidlá a odporúčania pre sponzorov

(Program Edu aid / Podporme vzdelávanie detí v Indii)

Cieľom tohto programu je podpora vzdelávania najchudobnejších detí, ktoré síce do školy chodiť chcú, ale ich rodina nemá dostatok finančných prostriedkov na to, aby sa ich deti mohli do vzdelávacieho procesu zapojiť. Na to, aby tento program mohol čo najúčinnejšie fungovať, je potrebné postupovať podľa základných pravidiel rozvojovej spolupráce a citlivo pristupovať ku kultúre, v ktorej podporované deti žijú. Aby sme predišli závislosti podporovaných detí na poskytovanej pomoci, vyberáme postupy, ktoré zvyšujú sebestačnosť detí a ich nezávislosť v živote. Aby to bolo možné dosiahnuť, je nevyhnutne potrebné pochopenie a spolupráca zo strany všetkých sponzorov. Tieto Pravidlá a odporúčania vychádzajú z dlhoročných skúseností našich pracovníkov, ktorí pôsobili na rôznych rozvojových projektoch v zahraničí, a taktiež zo skúseností iných občianskych združení. Rešpektujte preto prosím tieto Pravidlá a odporúčania, aby sme spoločne mohli čo najefektívnejšie pomáhať.

 

1. Fungovanie programu Edu aid / Podporme vzdelávanie detí v Indii a spôsob využitia finančných prostriedkov

1. Sponzor svoj finančný dar poskytuje v prospech konkrétneho dieťaťa zaradeného do programu Edu aid / Podporme vzdelávanie detí v Indii. Každému sponzorovi je pridelený špecifický symbol a každému dieťaťu je pridelený variabilný symbol, na základe ktorých sú identifikovaní. Aby sa dosiahlo správnej identifikácie prijatej platby, je potrebné vždy uvádzať pridelené symboly pri zadávaní príkazu na úhradu. Na zabezpečenie správneho párovania Vašich platieb je efektívne zriadiť trvalý príkaz na úhradu so zadaním všetkých potrebných údajov. Špecifický aj variabilný symbol bude každému sponzorovi oznámený pred zahájením podpory dieťaťa. Podľa špecifického symbolu pridelenému sponzorovi sú v systéme identifikované všetky platby sponzora vrátane tých, ktoré sú určené na iné účely ako na podporu konkrétneho dieťaťa.

2. Váš finančný dar na štúdium dieťaťa je využitý týmto spôsobom:

 • 95 % darovanej čiastky pokrýva náklady na vzdelávanie a zdravotnú starostlivosť pre podporované dieťa. Deti, ktoré bývajú na internáte, majú z týchto prostriedkov taktiež hradené náklady na internát a stravu. Deti, ktoré denne do školy dochádzajú, majú z finančného daru hradené výdavky na školský autobus. Deti ďalej dostávajú dve školské uniformy, topánky, vianočný darček (poväčšine oblečenie alebo topánky) a učebnice.
 •  5 % darovanej čiastky je využitých na režijné náklady spojené s realizáciou programu Edu aid / Podporme vzdelávanie detí v Indii, konkrétne na poštovné, na výrobu fotografií, na bankové poplatky, na transfer finančných prostriedkov do Indie, atď.

3. V prípade úspechu Vami sponzorovaného „školáka“ a jeho postupu na vyššie štúdium, kedy je dieťa zaradené do kategórie „študent“, sa minimálna ročná čiastka na jeho podporu zvyšuje. Je to z dôvodu zvýšenej nákladovosti tohto stupňa štúdia. Ak k tejto okolnosti dôjde, budete o zmene dostatočne vopred informovaný a požiadaný o akceptáciu tohto zvýšenia podpísaním priloženej zmluvy.

4. V prípade, že aj po ukončení štúdia či účasti Vami vybraného dieťaťa v programe budete na náš účet zasielať finančné dary, budú tieto dary využité na podporu detí, ktoré svojich sponzorov ešte nemajú.

5. Náš zahraničný partner v Indii je zmluvne zaviazaný plniť dohodnuté podmienky, ktorých súčasťou je spracovanie podkladov detí registrovaných v programe, odpovede na individuálne otázky od sponzorov, postup detí na vyšší stupeň vzdelávania, atď. Komunikácia sa uskutočňuje všetkými komunikačnými prostriedkami, ktoré sú v danej krajine dostupné. Napriek tomu môže z dôvodu úrovne techniky a odlišného vnímania času v rozvojových krajinách dochádzať k zdržiavaniu, hoci sponzorom v prípade dotazu do zahraničia garantujeme odpoveď do 30 dní.

 

2. Korešpondencia s podporovaným dieťaťom

Prostredníctvom korešpondencie môžete udržiavať priamy kontakt s dieťaťom, ktoré podporujete. Každý sponzor dostane od dieťaťa 2 listy ročne, výročnú správu a aktuálnu fotografiu. Prvý list od dieťaťa Vám bude doručený do štyroch mesiacov od pripísania prvej splátky finančných prostriedkov, ku ktorým sa zaviažete v sponzorskej zmluve, na účet Cesta domov, o.z.. Listy sú pre Vás signálom, že Vaša pomoc má konkrétneho príjemcu. Reálny čas na doručenie korešpondencie z Indie je tri až štyri mesiace.

Cieľom korešpondencie medzi dieťaťom a sponzorom nie je nadväzovanie silných citových väzieb. Korešpondencia medzi chudobným dieťaťom a sponzorom z bohatšej krajiny môže dieťa za určitých okolností poškodzovať. Pri písaní listov neponúkajte dieťaťu žiadnu pomoc nad rámec programnu Edu aid / Podporme vzdelávanie detí v Indii. Takéto konanie vyvoláva u detí závislosť a spoliehanie sa na pomoc od druhých a tak bráni snahám programu o samostatnosť a nezávislosť detí. Dodržiavajte prosím nasledovné odporúčania:

1. Nesľubujte a neposielajte dieťaťu vecné dary a finančnú hotovosť.

2. Nesľubujte dieťaťu pozvanie na Slovensko a Vašu návštevu v krajine dieťaťa.

3. Nežiadajte dieťa o vyjadrenie prianí týkajúcich sa vecných darov alebo aby sa Vám zverilo so svojimi prianiami a potrebami, pretože by to zo strany dieťaťa alebo jeho rodiny mohlo byť chápané ako ponuka ďalšej pomoci z Vašej strany. Existuje možnosť mimoriadnych platieb v prospech dieťaťa, ale len v prípade, ak sa dieťa alebo jeho rodina dostane do krízovej situácie (zdravotnej, humanitárnej, atď.). Pripísanie mimoriadnych platieb v prospech dieťaťa na žiadosť sponzora je možné po posúdení a odsúhlasení našim zahraničným partnerom. Ak partnerská organizácia žiadosť sponzora zamietne ako neopodstatnenú, nebudeme môcť žiadosti vyhovieť.

4. Posielanie balíkov s cennosťami je neefetkívnym spôsobom obdarovania, ktoré navyše vyvoláva nevraživosť zo strany ostatných neobdarovaných detí. V prípade straty alebo znehodnotenia balíka by Vaša investícia nemala požadovaný efekt. Doručenie balíka naša ani partnerská organizácia negarantuje. Navyše, odovzdanie vecného balíčka dieťaťu môže zhodnotiť partnerská organizácia ako nevhodné. Požiadanie o vyššie spomenutú mimoriadnu podporu s nákupom konkrétnych vecí priamo v Indii prípadne finančný príspevok do spoločného Fondu darčekov by vyšli omnoho lacnejšie a boli by efektívnejšie.

5. Dieťa je možné obdarovať finančným darom do spoločného Fondu darčekov, variabilný symbol 0999, z ktorého bude pre deti z programu Edu aid/ Podporme vzdelávanie detí v Indii zabezpečený nákup praktického darčeku (oblečenie, topánky, hygienické potreby, atď). Tento sa im odovzdá v mene sponzorov v období Vianoc. Pokiaľ takto urobíte, nespomínajte v liste dieťaťu sumu finančnej podpory, keďže hodnota darčeka nemusí zodpovedať poskytnutej sume. Prostriedky fondu budú rozdistribuované na nákup darčekov pre všetky deti bez ohľadu na výšku platby jednotlivých darcov. Takto bude zabezpečené, aby každé dieťa bolo v období Vianoc obdarované s ostatnými deťmi a necítilo sa menejcenné. Do Fondu darčekov môžete prispievať aj nezávisle na Vašich pravidelných platbách kedykoľvek počas roku.

6. Najlepším spôsobom komunikácie s dieťaťom je krátky list alebo pohľadnica. Povzbuďte ho v štúdiu, zaujímajte sa o jeho ciele, záujmy, rodinu. Dieťa poteší aj Vaša fotografia prípadne ceruzka, pero, omaľovánka. V liste nespomínajte najnovšie vymoženosti vyspelej spoločnosti, ktoré vytvárajú mylný obraz o bezstarostnom živote v Európe. Tieto túžby vytŕhajú dieťa z jeho komunity a bránia rozvoju, o ktorý týmto programom usilujeme.

Listy posielajte na adresu Cesta domov, o.z., Špačinská cesta 5, 917 01 Trnava, odkiaľ budú hromadne zasielané našej partnerskej organizácii v Indii.

7. Vaša korešpondencia je zasielaná na adresu partnerskej organizácie v Indii, nie priamo rodine dieťaťa.

Adresy bydliska detí neposkytujeme z týchto dôvodov:

 • Poštové služby vo vidieckych oblastiach sú obmedzené, rodiny často adresu ani nemajú.
 • V prípade získania sponzorovej adresy rodinou by mohlo dochádzať k citovému nátlaku zo strany rodiny na sponzora.
 • Snažíme sa chrániť súkromie rodiny a dieťa. V prípade nevhodnej korešpondencie z pohľadu kultúrnych rozdielov má koordinátor právo list nedoručiť. Priama korešpondencia medzi sponzorom a dieťaťom nie je vhodná aj z dôvodu, že by ju rodina dieťaťa mohla zneužiť na ľahké získanie materiálneho zabezpečenia bez vlastnej snahy (priame platby).

8. V prostredí, z ktorého deti pochádzajú nie je zaužívané písať listy a vyjadrovať svoje emócie. Deti preto nie sú zručné v písomnom vyjadrovaní sa a musia listy písať s pomocou sociálneho pracovníka, no aj napriek tomu môžu listy pôsobiť stručne a formálne. Listy bývajú prekladané sociálnymi pracovníkmi, preto niektoré výrazy môžu znieť nedetsky.

 

3. Osobné stretnutia s podporovanými deťmi

1. Osobné stretnutia sponzorov s podporovanými deťmi skôr neodporúčame. Neznalosť kultúrneho a sociálneho prostredia, prípadne nevhodné správanie môžu mať na dieťa negatívny vplyv.

2. Ak si napriek tomu želáte podporované dieťa osobne navštíviť, odporúčame využiť organizované cesty, ktoré organizujeme na základe záujmu zo strany sponzorov.

3. Ak sa rozhodnete uskutočniť návštevu vo vlastnej réžii, rešpektujte prosím nasledujúce pravidlá:

 • Minimálne mesiac pred Vašou návštevou nás informujte o svojom zámere. Oznámime to partnerskej organizácii, ktorá pre Vás zabezpečí osobu – doprovod počas Vášho pobytu.
 • Návšteva dieťaťa v mieste jeho bydliska si vyžaduje zváženie viacerých faktorov. Partnerská organizácia rozhodne, či je vhodné dieťa navštíviť v jeho dedine, škole alebo v priestoroch partnerskej organizácie. Preto nás o Vašom zámere informujte a konzultujte ho vopred.
 • Náklady, ktoré vzniknú partnerskej organizácii v súvislosti s Vašou návštevou (doprava, občerstvenie, služby zamestancov) je vhodné uhradiť na mieste formou daru.

4. Návšteva dieťaťa na Slovensku z dôvodov finančnej a procesnej náročnosti nie je možná.

 

4. Ukončenie sponzorstva dieťaťa

Vašu účasť v programe si veľmi vážime. Je dobrovoľná a hocikedy v priebehu podpory dieťaťa ju môžete ukončiť.

1. Pokiaľ si sponzor želá ukončiť svoju účasť v programe Edu aid / Podporme vzdelávanie detí v Indii, môže tak urobiť písomným oznámením občianskemu združeniu Cesta domov. V deň oznámenia zanikajú sponzorovi finančné a morálne povinnosti voči podporovanému dieťaťu aj voči občianskemu združeniu a dieťa prechádza naspäť do databázy dostupných detí a budeme pre neho hľadať nového sponzora.

2. Ak sponzor neuskutoční pravidelnú platbu, ku ktorej sa v sponzorskej zmluve zaviazal a nereaguje na nami zaslanú upomienku do dvoch (v prípade e-mailovej upomienky) či jedného (v prípade poštovej upomienky) mesiaca od ich doručenia, jeho podpora konkrétnemu dieťaťu v programe sa považuje za ukončenú a pre dieťa budeme hľadať iného sponzora.

Účasťou v programe nestráca ani dieťa, ani jeho rodina možnosť slobodného rozhodovania sa. Keďže program je realizovaný v zložitých podmienkach rozvojových krajín, môže sa stať, že dieťa ukončí svoju účasť v programe pred dokončením svojich štúdií. Najčastejšie sa tak stáva z nasledovných dôvodov:

 1. rodina sa odsťahuje do vzdialenej oblasti a zabezpečiť účasť dieťaťa v programe by bolo komplikované až nemožné,
 2. dieťa, obzvlášť staršie, uzavrie manželstvo alebo dievča v programe otehotnie,
 3. dieťa stratí záujem o štúdium,
 4. dieťa alebo rodina dieťaťa hrubo poruší pravidlá programu.

Sponzor by si mal byt týchto rizík vedomý.

3. O ukončení účasti dieťaťa v programe, či už predčasnom alebo riadnom, je sponzor občianskym združením Cesta domov informovaný do troch mesiacov od vzniku takejto situácie. Sponzorovi je e-mailom alebo poštou zaslaný oficiálny dokument partnerskej organizácie („Leaving Form“), v ktorom sú okrem iného uvedené dôvody ukončenia účasti dieťaťa v programe.

4. Ak Vami vybrané dieťa riadne alebo predčasne ukončí školskú dochádzku, Váš záväzok voči dieťaťu zaniká. Napriek tomu Vám nevzniká nárok na vrátenie už poskytnutých finančných príspevkov. Všetky finančné prostriedky darované do programu Edu aid / Podporme vzdelávanie detí v Indii sú účelovo využívané podľa bodu 1 vyššie.

5. Keď dieťa ukončí účasť v programe, zanikne aj možnosť vzájomnej korešpondencie medzi dieťaťom a sponzorom, keďže program Edu aid / Podporme vzdelávanie detí v Indii je predovšetkým projektom rozvojovým. Hlavným cieľom tohto programu je umožnenie vzdelávania najchudobnejším deťom, a tak zároveň podporovať aj komunitu, v ktorej dieťa žije (rodina, dedina/mesto). Budovanie citových väzieb medzi dieťaťom a sponzorom je samozrejme prirodzené, avšak nie je prvoradým dôvodom Vašej účasti v programe. Je pochopiteľné, že vzniknuté citové väzby nie je ľahké prerušiť, no sme presvedčení, že práve prerušením týchto väzieb dopomôžete dieťaťu k tomu, aby sa osamostatnilo a naplno mohlo využívať získané schopnosti a zručnosti.

Do programu Edu aid / Podporme vzdelávanie detí v Indii sú zapojené ďalšie deti, ktoré ešte sponzora nemajú, a preto sa všetka naša činnosť sústreďuje na nich. Administratívne úkony spojené s deťmi, ktorých účasť v programe bola ukončená by reálne znižovali možnosť podpory ďalších detí, ktoré to potrebujú.

 

5. Ostatné

 1. Občianske združenie Cesta domov nebude využívať poskytnuté údaje na iné účely ako nasledovné: evidencia v databáze sponzorov, identifikácia prijatých platieb, informačná činnosť o programe, činnosť organizácie a spracovávanie prípadných potvrdení o prijatých daroch.
 2. Občianske združenie Cesta domov má právo tieto Pravidlá a odporúčania pre sponzorov jednostranne upravovať v závislosti od vývoja a získaných skúseností s doterajším priebehom programu. Pozmenenú a aktualizovanú verziu Pravidiel a odporúčaní sponzorovi zašle na jeho e-mailovú alebo korešpondenčnú adresu. E-mailová komunikácia sa považuje za rovnocennú písomnému poštovému styku.
 3. Záleží nám na tom, aby sme Vám boli schopní vždy včas doručiť aktuálne informácie. Preto Vás prosíme, aby ste nám zmenu korešpondenčnej alebo e-mailovej adresy, či telefónneho čísla čo najskôr oznámili.
 4. Uhranením finančnej čiastky pre dieťa v programe Edu aid/ Podporme vzdelávanie detí v Indii potvrdzujete, že ste sa s týmito Pravidlami a odporúčaniami oboznámili a že ich akceptujete.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Bubblecast plugin is not configured properly. Please, contact administrator.
Add video comment

Stránka misionárov v Indii